About Us

Biz hakda

Kompaniýanyň maglumatlary

1

Meşhur dünýä taryhy we medeni şäherde - Konfusiýanyň dogduk şäheri bolan Şandong welaýatynyň Kufu şäherinde ýerleşýän “Focusfreda” natriý gialuronaty öndürýän ýokary tehnologiýaly kärhana.Meýdany 50,000 m2-den gowrak we umumy mukdary 140 million RMB bolan “Focusfreda” -da natriý gialuronat üçin öňdebaryjy gözleg we önümçilik toparlary, şeýle hem ösen önümçilik we synag enjamlary bar.Highokary hilli natriý gialuronatymyz kosmetika, iýmitleniş we saglygy goraýyş önümlerinde giňden ulanylýar。

“Focusfreda” ISO22000 Iýmit howpsuzlygyny dolandyryş ulgamy, ISO9001 hil dolandyryş ulgamy, ISO14001 daşky gurşawy dolandyryş ulgamy, OHSAS18001 hünär saglygy howpsuzlygyny dolandyrmak ulgamy we önümlerimiz Koşer we Halal tarapyndan tassyklanan.Mundan başga-da, EUB Ecocert we Cosmos Organiki şahadatnamasyny we REACH boşadylyşyny aldyk.

“Focusfreda” “Hil birinji ýerde durýar” we “Müşderä gönükdirilen” ýörelgesi bilen önümçilikde we amallarda gözleg we täzelikleri dowam etdirýär we ösüşi, önümçiligi we satuwy birleşdirýän giňişleýin kärhana öwrüldi.Win-win / all-win netijelerini gözlemek we bilelikde adamzat durmuşy üçin has ajaýyp geljegi döretmek üçin içerde we daşary ýurtdaky ähli gatlaklar bilen tüýs ýürekden hyzmatdaşlyk etmäge taýýardyrys.

“Focusfreda”, ISO22000 Iýmit howpsuzlygyny dolandyryş ulgamy, ISO9001 hil dolandyryş ulgamy, ISO14001 daşky gurşawy dolandyryş ulgamy, OHSMS18001 hünär saglygy howpsuzlygyny dolandyryş ulgamy we önümlerimiz Koşer tarapyndan tassyklanan we Halal tarapyndan tassyklanan.

Ecewropa Bileleşiginiň Ecocert Organiki şahadatnamasyny, Fransuz COSMOS we EU REACH boşadylyşyny aldy.

Kompaniýanyň medeniýeti

Ösüş strategiýasy :

Natriý gialuronat ýadro önümine esaslanyp, natriý gialuronat çig malynyň bazardaky paýyny yzygiderli ýokarlandyrmak bilen bir hatarda natriý gialuronat API-lerine we aşaky lukmançylyk we gözellik senagaty zynjyrlaryna öwrüler we kämilleşdiriler.

 

Işleýiş pelsepesi :

Employeeshli işgärleriň maddy we ruhy abadançylygyny yzarlamak bilen adamzat jemgyýetiniň ösüşine we ösüşine goşant goşuň.

 

 Wezipe:Youngeraş durmuş üçin, uzak ömür üçin.

 

 Görüş:Natriý gialuronat seriýaly önümiň iň gowy global operatory bolmak.

67f502ecb3b99360d48d5724fa3c
1

Esasy gymmatlyklar:

 Kompaniýanyň derejesi:

Müşderiniň ilki bilen ileri tutýan zady

Jogapkärçilik çaklamasy-Dogrulyk

Toparlaýyn iş

Özgertme we innowasiýa-paýhas

Güýçli we ýokary netijelilik-karz

 

 Şahsy dereje:

Öz-özüňi terbiýelemek, özüňi kämilleşdirmek, minnetdarlyk.

 

 Esasy başarnyk:

Netijeli önümçiligiň mümkinçiligi, müşderilere gönükdirilen marketing, üznüksiz gözleg we innowasiýa, toparlaýyn aragatnaşyk we hyzmatdaşlyk.

Sorag

Önümlerimiz ýa-da bahalandyryjylarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Tel Telefon

0086-537-3198506

Address Salgysy

Speokary tizlikli demir ýoluň täze ykdysady ösüş zolagy, Kufu, Jining, Şandong

Email E-poçta iberiň

code