Biz hakda

Biz hakda

Kompaniýanyň maglumatlary

içinde

2007-nji ýylda döredilen “Qufu Focuschem Trading Co., Ltd.” adam saglygy we gözellik pudagy üçin çig mal importyna we eksportyna bagyşlanan söwda kompaniýasydyr.Kompaniýa işjeň maddalaryň, agyr metallaryň, mikroorganizmleriň, pestisidleriň galyndylarynyň we ş.m. hiline gözegçilik edip biler we müşderiler üçin täze önümleriň emele gelmegini we ösdürilmegini goldap biler.Häzirki wagtda bu kompaniýa içerki çig mal bilen üpjün edijileriň köpüsi bilen strategiki hyzmatdaşlygy ýola goýdy we önümleri dünýäniň 50-den gowrak ýurduna we sebitlerine eksport edilýär.

Kompaniýanyň medeniýeti

Ösüş strategiýasy :

Natriý gialuronat esasy önümine esaslanyp, natriý gialuronat çig malynyň bazardaky paýyny yzygiderli artdyrmak bilen, natriý gialuronat API-lerine we aşaky lukmançylyk we gözellik senagaty zynjyrlaryna öwrüler we kämilleşdiriler.

 

Işleýiş pelsepesi :

Employeeshli işgärleriň maddy we ruhy abadançylygyny yzarlamak bilen adamzat jemgyýetiniň ösüşine we ösüşine goşant goşuň.

 

 Wezipe:Youngeraş durmuş, uzak ömür üçin.

 

 Görüş:Natriý gialuronat seriýaly önümiň iň gowy global operatory bolmak.

li
1

Esasy gymmatlyklar:

 Kompaniýanyň derejesi:

Müşderi ilki bilen ileri tutulýan zat

Jogapkärçilik çaklamasy-Dogrulyk

Toparlaýyn iş

Özgertme we täzelik-Hikmet

Güýçli we ýokary netijelilik-karz

 

 Şahsy dereje:

Öz-özüňi terbiýelemek, özüňi kämilleşdirmek, minnetdarlyk.

 

 Esasy başarnyk:

Netijeli önümçilik, müşderilere gönükdirilen marketing, üznüksiz gözleg we innowasiýa, toparlaýyn aragatnaşyk we hyzmatdaşlyk.

Sorag

Saglygyňyzy we gözellik formulalaryňyzy düzmek üçin iň oňat maddalary gözleýärsiňizmi?Aragatnaşygyňyzy aşakda goýuň we zerurlyklaryňyzy bize aýdyň.Tejribeli toparymyz derrew ýöriteleşdirilen gözleg çözgütleri bilen üpjün eder.