Zehin strategiýasy

Zehin strategiýasy

67f502ecb3b99360d43f68d5724fa3c

Zehinli adamlary işe alýarys we syýasy bitewiligi bolan adamlary möhüm wezipelere goýýarys;

başarnykly we syýasy bitewiligi bolan adamlary möhüm wezipelere goýmak;

okuwdan soň diňe syýasy bütewiligi bolan adamlary işe alyň;

diňe ukyply adamlary çäklendirilen işe almak;

başarnyksyz ýa-da syýasy bitewiligi bolmadyk adamlary işe almaň.

Sorag

Saglygyňyzy we gözellik formulalaryňyzy düzmek üçin iň oňat maddalary gözleýärsiňizmi?Aragatnaşygyňyzy aşakda goýuň we zerurlyklaryňyzy bize aýdyň.Tejribeli toparymyz derrew ýöriteleşdirilen gözleg çözgütleri bilen üpjün eder.