Çözgütler

Çözgütler

Satyn alyş bölümi

18-Satyn alyş bölümi

Satyn alyş edarasy hökmünde, 20 ýyla golaý hünär bilimi we çig mal amallary tejribesi bolan, müşderileriň talaplaryna laýyk gelýän ýerli çig mallary üns bilen satyn almaga we dürli ýurtlardan müşderilere ýokary hilli hyzmatlary bermäge borçlanýarys.

Custörite hyzmat

19-Hususy hyzmat

Hytaýdaky söwda ofisimiziň çäginde işleýän, omöriteleşdirilen hyzmatyň roly, Hytaý bazaryna çuňňur düşünmegimizi ulanmagy öz içine alýar.Daşary ýurtly müşderilere Hytaýda alyp barýan işleriniň gurnalmagyny we giňeldilmegini çaltlaşdyrmagy maksat edinýän giňişleýin maglumat çözgütlerini hödürleýäris.

Aýratyn edara

20-aýratyn agentlik

Döwlet eýeçiligindäki ygtybarly kärhanamyz we tutuş ýurt boýunça paýlaýyş ulgamymyzyň goldawy bilen, önümiň netijeli we üznüksiz mahabatlandyrylmagyny üpjün edip, daşary ýurt kompaniýalary üçin iň amatly satuw agenti hökmünde ýokary derejä çykýarys.

OEM / ODM

21-OEM_ODM

Dünýä müşderileri üçin kapsulalar, ýumşak gaplar, planşetler, poroşok, suwuk we granulalar ýaly dürli iýmit goşundylaryny edýäris.Allhli zady öz içine alýan hyzmatymyz hünärmenleri düzmegi, ýörite dozalary, üýtgeşik gaplamalary we çalt jogaplary hödürleýär.Gaty hil gözegçiligi bilen, önümiňiziň hilini üpjün etmek üçin size güýç berýäris.

Sorag

Saglygyňyzy we gözellik formulalaryňyzy düzmek üçin iň oňat maddalary gözleýärsiňizmi?Aragatnaşygyňyzy aşakda goýuň we zerurlyklaryňyzy bize aýdyň.Tejribeli toparymyz derrew ýöriteleşdirilen gözleg çözgütleri bilen üpjün eder.