Innowasiýa maksatnamalary

Innowasiýa maksatnamalary

Soňky ýyllarda “Shandong Focusfreda Biotech Co., Ltd.” oligo molekulýar agramly natriý gialuronat, örän ýokary molekulýar agramly natriý gialuronat, Treme HA ýaly täze önümleri yzygiderli ösdürdi.2018-nji ýylda kompaniýa “natriý gialuronatyň bazar paýyny yzygiderli ýokarlandyrmak bilen bir hatarda aşaky lukmançylyk we önümçilik zynjyryna öwrülmegi we kämilleşdirilmegi” strategiki meýilnamasyny döretdi.Gözleg we gözleg merkezi meýilnama laýyklykda täzelenmegi dowam etdirer.

Import we eksport bazarynda 20 ýyla golaý tejribe toplap, “Qufu Focuschem Trading Co., Ltd.”elmydama has giňişleýin we özleşdirilen çözgütleri üpjün edýär.Bu çeýe we innowasion geleşik hyzmatlaryny hödürlemek bilen, müşderilerimiziň isleglerini has tertipli we hünärli kanagatlandyrmak üçin giň önümçilik tejribämizi ulanýarys.Has köp müşderi bilen uzak möhletli hyzmatdaşlygy ýola goýmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Sorag

Saglygyňyzy we gözellik formulalaryňyzy düzmek üçin iň oňat maddalary gözleýärsiňizmi?Aragatnaşygyňyzy aşakda goýuň we zerurlyklaryňyzy bize aýdyň.Tejribeli toparymyz derrew ýöriteleşdirilen gözleg çözgütleri bilen üpjün eder.