Esasy agza

Esasy agza

c

Dörediji topar

Telekeçilik --- "gözellik we saglyk" pudagyna goşulmak üçin halkara daşary söwdanyň ajaýyp hyzmatdaşy

2005-nji ýylda Fokus we Debra uniwersitetini gutarandan soň, dogduk şäheri Kufu şäherine gaýdyp geldiler, daşary söwda eksport kompaniýasynda satyjy bolup işlediler we ajaýyp hekaýalaryny döretmäge başladylar.

Soň bolsa, daşary söwdany has gowy ösdürmek üçin 2008-nji ýylda 100,000 ýuana bilen Şanhaýa gitdiler."Şanhaýda ýaşamak hakykatdanam kyn. Şol wagt pul tygşytlamak üçin iki doňdurylan bugly çörek we bir paket duzly nahar ýeterlikdi."Bu sahnany ýatlap, Debra henizem ýadyna düşýär.

Shanghaiöne Şanhaýda geçirilen bu iş tejribesi sebäpli Fokus we Debra natriý gialuronat (gialuron kislotasy) bilen tanyşdy.Şol döwürde saglyk iýmit çig malynyň, kosmetiki çig malyň we himiki çig malyň töwereginde 100-den gowrak önümiň işleýändigi, natriý gialuronatyň köp ugurlarda ulanylyp bilinjekdigi we adamlaryň durmuşyna ýakyn bolup biljekdigi düşünilýär.

"Men kompýuter ylymlary hünäri boýunça bilim aldym, interneti ökde, Debra iňlis dilini bilýär we halkara müşderiler bilen aragatnaşyk saklamagy gowy bilýäris. Biz halkara söwdasynda ajaýyp hyzmatdaş".Üns beriň.

Şundan ugur alyp, 2009-njy ýylda “Focus” Qufu şäherine gaýdyp geldi we esasan saglygy goraýyş önümleriniň çig mallary we kosmetiki çig mal söwdasy bilen meşgullanýan “Qufu Focuschem Trading Co. Ltd.” -ni döretdi.2012-nji ýylda, 29 ýaşynda “Focus” “Shandong Focuschem Biotech Co., Ltd.” (öňki ady “Focusfreda”) esaslandyrdy we özleriniň natriý gialuronat önümlerini öndürmek üçin zawod açmak kararyna geldiler.Onuň üçin bu "başdan geçirme", ol ýerde elini gysyp, ähli baýlygyny humar oýnady.

m

Söwda topary

Öňe --- Müşderilere hilini yzygiderli gowulaşdyryň

“Focus” birnäçe pikirdeş hyzmatdaşlary bilen “Qufu Focuschem Trading Co., Ltd.” -ni esaslandyrdy.Kompaniýa esasan dürli harytlary we tehnologiýalary import we eksport etmek üçin agent bolup işleýär we şol döwürde bazardaky meşhur natriý gialuronat önümine ünsi jemleýär.

“Qufu Focuschem Trading Co., Ltd.” adam saglygy we gözellik pudaklary üçin çig mal importyna we eksportyna bagyşlanan söwda kompaniýasydyr.“Shafuong Focuschem Biotech” -iň güýçli tehniki güýjüne daýanmak bilen, “Qufu Focuschem Trading” garaşsyz hil gözegçilik barlaghanalaryna we amaly barlaghanalaryna we beýleki hünär enjamlary enjamlaryna eýe, ajaýyp önümçilik tehniki ätiýaçlyklaryna we köp ýyllyk halkara marketing tejribesine eýe.Kompaniýa işjeň maddalaryň, agyr metallaryň, mikroorganizmleriň, pestisidleriň galyndylarynyň we ş.m. hiline gözegçilik edip biler we müşderiler üçin täze önümleriň emele gelmegini we ösdürilmegini goldap biler.

"Ilki bilen hil, ilki müşderi" düşünjesine eýerip, kompaniýa täze önümi ösdürmäge we tehnologiýa gözleglerine we ösüşine ünsi jemleýär, müşderilere hiliň gowulaşmagyny we durnukly ösüşini yzygiderli getirýär.

Birnäçe wagt toplanandan soň, kompaniýa ýuwaş-ýuwaşdan birnäçe müşderini satyn aldy, Europeanewropa we Amerikan bazarlarynda satuwlar kem-kemden açyldy we işewürlik mukdary yzygiderli ösdi.2011-nji ýylda kompaniýanyň satuw girdejisi 20 million ýuana ýetdi.Häzirki wagtda köp sanly içerki çig mal bilen üpjün edijiler bilen strategiki hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýdy we önümleri dünýäniň 50-den gowrak ýurduna we sebitlerine eksport edilýär.

f1
f2

Zawod topary

Üýtgetme --- täze gapy açmak üçin "gialuron turşusyny" ele almak

2012-nji ýylda işiň başynda birnäçe hyzmatdaş zawod gurup başlady.Diňe 7 aýyň içinde zawod gurmak we şol ýyl önümçilige girizmek maksadyna ýetip, “Shandong Focuschem Biotech Co. Ltd.” (öňki ady “Focusfreda”) üstünlikli tamamlandy.“Qufu Focuschem Trading Co., Ltd.” asyl söwda işjeňligini hasam giňeltmegi başardy.

Şol döwürde kompaniýanyň diňe bir önümçilik liniýasy bardy, diňe ýüz işgäri bardy we Fokusda dolandyryş tejribesi ýokdy.2013-nji ýylda kompaniýa ammarda haryt saklamakda kynçylyk çekipdi, ýöne satyp bilmedi."Harytlar kwalifikasiýa bolmasa, iberip bilmeris. Diňe önümçilik üçin gaýtadan önümçilik ussahanasyna iberip bileris".Fokus, bu hadysada kompaniýanyň 10 milliona golaý ýitirendigini ýada saldy, bu hem oňa "hünärmenlere professional işleri etmäge rugsat berilmelidir.!"

2013-nji ýyldan başlap, “Focuschem Biotech” gözleg we satuw, beýleki bölümlerdäki işgärlerini häzirki wagtda 100-den 400-e çenli giňeltmegi dowam etdirýär.Mundan başga-da, kompaniýa 2014-nji ýylda gözleg we ösüş merkezini döretdi we çaltlyk bilen kompaniýanyň esasy ösüş bölümine öwrüldi.2017-nji ýylda Jining City Funksional Polisakarid In Engineeringenerçilik Laboratoriýasy hökmünde baha berildi.

Soňky ýyllarda “Focuschem Biotech” milli strategiki ösüşi yzarlady, senagat, uniwersitet we gözleg institutlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy artdyrdy we Jiangnan uniwersiteti, Pekin Tehnologiýa we Biznes uniwersiteti we beýleki köp sanly meşhur institutlar bilen senagat-uniwersitet-hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýdy.Olaryň arasynda bilelikdäki laboratoriýa birnäçe tehnologiki üstünlikleri gazandy we ferment kesilen pes molekulaly gialuron kislotasy we asetilleşdirilen gialuron kislotasy ýaly täze önümleri üstünlikli ösdürdi we fermentasiýa hasyllylygy ep-esli ýokarlandy.

2019-njy ýyl “Focuschem Biotech” üçin gaty möhümdir.

Kompaniýa ýyllyk 520 tonna natriý gialuronat önümçilik taslamasyny gurmak üçin 500 million maýa goýup, ösüşiň täze tapgyryna gadam basdy.Häzirki wagtda taslamanyň birinji tapgyry önümçilige başlady.“Focuschem Biotech” ýylyň ahyrynda “Lushang Freda Pharmaceutical Co., Ltd.” -e birleşdi we adyny “Shandong Focusfreda Biotech Co., Ltd.” diýip üýtgetdi.

Häzirki wagtda “Focusfreda Biotech” gialuron kislotasynyň gözlegini we ösüşini, önümçiligini we satuwyny birleşdirýän ylmy we häzirki zaman ýokary tehnologiýaly kärhana öwrüldi.Azyk derejeli we kosmetiki derejeli önümler dünýäniň 72 ýurduna we sebitine eksport edilýär we önümçiligi we satuw mukdary gialuron kislotasy pudagynda iň gowularydyr.

Sorag

Saglygyňyzy we gözellik formulalaryňyzy düzmek üçin iň oňat maddalary gözleýärsiňizmi?Aragatnaşygyňyzy aşakda goýuň we zerurlyklaryňyzy bize aýdyň.Tejribeli toparymyz derrew ýöriteleşdirilen gözleg çözgütleri bilen üpjün eder.