Gözleg we gözleg topary

Gözleg we gözleg topary

2014-nji ýylda esaslandyryldy we 2017-nji ýylda Jining şäheriniň işleýän polisakarid in engineeringenerçilik laboratoriýasy hökmünde ykrar edildi.

2
5

Täze önüm öndürmek, amaly gözleg, amaly gözleg, seljeriş synag laboratoriýasy, synag laboratoriýasy we intellektual eýeçilik ýaly 6 bölümden ybarat.

2
6

12 sany takyk gurallary goşmak bilen 120-den gowrak synag enjamlary bar;ýokary öndürijilikli suwuk hromatografiýa, gaz hromatografiýasy, atomyň siňdiriş spektrometri, infragyzyl spektrometr, awtomatiki ferment ulgamy we ş.m.

1
2

Merkezde 27 gözleg we ösüş adamy bar, 5 adam 5 ýyldan gowrak wagt bäri HA fermentasiýa gözleginde ýöriteleşendir.Bizde 26 patent berildi.

1
3

Döredileli bäri Ylmy-barlag merkezi 40-a golaý gözleg-agtaryş taslamasyny amala aşyrdy we gözleg-barlag işleriniň köpüsi üýtgedildi.

Sorag

Saglygyňyzy we gözellik formulalaryňyzy düzmek üçin iň oňat maddalary gözleýärsiňizmi?Aragatnaşygyňyzy aşakda goýuň we zerurlyklaryňyzy bize aýdyň.Tejribeli toparymyz derrew ýöriteleşdirilen gözleg çözgütleri bilen üpjün eder.