HA PRO® ACETYLATED SODIUM HYALURONATE
HA PRO® ACETYLATED SODIUM HYALURONATE Featured Image

HA PRO® ACETYLAT EDILEN SODIUM GYALURONATY

Gysga düşündiriş:

Natriý gialuronatyň gidroksil toparlarynyň bir bölegini himiki reaksiýa arkaly asetil toparlaryna bölüp, natriý asetilleşdirilen gialuronat, şonuň üçin goşa nemlendiriji, antioksidant, çişmä garşy, keratin barýerini bejermek we deriniň çeýeligini gowulandyrmak we beýleki gidrofilizasiýa we lipofilizasiýa eýe. biologiki taýdan işjeň funksiýalar.Deriniň guraklygyny we gödekligini has gowulaşdyryp, derini ýumşak we elastik edip biler we gündelik kosmetika önümlerinde giňden ulanylyp bilner.

Haryt bilen tanyşlyk

Fiziki we himiki aýratynlyklary: Daş görnüşi ak ýa-da açyk sary poroşok, suwda aňsat ereýär.

Önümiň aýratynlyklary aşakdaky ýaly

1. Super nemlendiriji

2. Erkin radikallary, antioksidant we garramaga garşy

Inflamokançlyga garşy abatlaýyş

1

1. Super nemlendiriji

Dokma ammiak sulfat ergini, otnositel çyglylygy 81% saklamak üçin ulanylýar.1h-8h üçin ýerleşdirilen HA we AcHA poroşokynyň arasyndaky agram tapawudyny kesgitläň, polo positiveitel gözegçilik gliserini, çyglylygyň saklanmagyny häsiýetlendirýär;1-nji suratda görkezilişi ýaly, AcHA 2-nji ýerde: Synag 1 sagadyň dowamynda AcHA-nyň gliserinden we adaty HA-nyň çyglylygyndan has ýokarydygyny görkezýär;1-8 sagadyň dowamynda ähli nusgalaryň çyglylygy saklanmagy wagtyň geçmegi bilen pese gaçdy, ýöne AcHA-nyň çyglylygy beýleki gözegçiliklerden has ýokarydy.

HA1: pes molekulaly agramly natriý gialuronat;HA2: asetilleşdirilen natriý gialuronat;

HA3: adaty molekulýar agram natriý gialuronat;

Surat 1: Her nokatda her nusganyň ortaça çyglylygy saklaýyş derejesi

2. Erkin radikallary, antioksidant we garramaga garşy

Etanol ergininde 1,1-difenil-2-trinitrofenilhidrazin (DPPH) molekulalary azot saklaýan erkin radikallary emele getirip biler.517nm-de güýçli siňdirişe eýe we erkin radikal ýuwujy ergini ýitirmek üçin bir elektron bilen jübütleşip biler.Bu ýörelge biologiki taýdan işjeň maddalaryň antioksidant kuwwatyny mukdar taýdan kesgitlemek üçin ulanylýar.DPPH erkin radikallaryň döremegine täsir synagy arkaly, asetilleşdirilen HA-nyň DPPH erkin radikallaryny zyňmak ukybynyň bardygyny we adaty molekulýar agramsyz radikal ýuwmak derejesinden ýokarydygy görkezilýär.

HA1: pes molekulaly agramly natriý gialuronat;

AcHA: asetilleşdirilen natriý gialuronat

2-nji surat: Natriý asetilleşdirilen gialuronatyň erkin radikal ýuwulmagy

2
3

3.Anti-çişme bejergisi

Inflamokançlyga garşy ukyplylyk, ferment bilen baglanyşykly immunosorbent usuly bilen kesgitlenildi.Geçirilen gözlegler, 1µg / mL lipopolisakkaridiň (LPS) HaCaT öýjükleriniň çişmä garşy faktorlary döredip biljekdigini we çig malyň çişme faktorlarynyň derejesini saklamak ukybynyň ELISA tarapyndan synag edilendigini görkezdi.Adaty gialuron kislotasy bilen deňeşdirilende 3-nji suratda görkezilişi ýaly, asetilleşdirilen gialuron kislotasy toparynda 1L-1α aňlatmasy ep-esli azaldy we synag AcHA-nyň çişme faktorlaryny saklamakda möhüm ukybynyň bardygyny görkezdi.

HA2: asetilleşdirilen natriý gialuronat;

HA3: adaty molekulýar agram natriý gialuronat:

3-nji surat: Dürli nusgalarda öýjüklerde 1L-1α beýany

Haryt aýratynlyklary

Önümiň ady Asetilleşdirilen natriý gialuronat
Önümiň beýany Ak ýa-da sarymtyl poroşok ýa-da granula
Önümiň peýdalary Super nemlendiriji, AcHA nemlendiriji häsiýetlere gliserinden we adaty HA-dan has ýokarydyr;

Erkin radikallary, okislenmä garşy we garramaga garşy AcHA DPPH erkin radikallary zyňmak ukybyna eýedir we adaty molekulýar agramsyz radikal ýuwmak derejesinden ýokary ;

Mationokançlygy we bejergini saklaýan AcHA, adaty gialuron turşusy bilen deňeşdirilende çişme faktorlaryny saklamaga ukyplydyr ;

Önümiň spesifikasiýasy Identifikasiýa A.Frafred siňdiriş spektrofotometri
BA reňk reaksiýasy uron turşulyklary bilen ýüze çykýar
C.Natriniň reaksiýasyny berýär
Asetiliň mazmuny

23.0-29.0%

pH

5.0-7.0

Guramagy ýitirmek

≤10.0%

Ot almagyň galyndysy

11.0% -16.0%

Içki ýapyşyk

0.50-2.80dL / g

Agyr metal (Pb ýaly)

≤20ppm

Arsenic

≤2.0ppm

Azotyň düzümi

2.0-3.0%

Bakteriýalar hasaplanýar

≤100CFU / g

Galyplar we hamyrmalar

≤30CFU / g

Stafilokokk aureusy

Ativearamaz / g

Pseudomonas aeruginosa

Ativearamaz / g

Saklamak şertleri Howa geçirijilikli, kölegeli otag temperaturasynda saklaň.
Gaplamak

Müşderiniň talaplaryna laýyklykda

Ýaramlylyk möhleti Iki ýyl (açylmadyk gaplama)

 

Ulanmak üçin görkezmeler

Maslahat berilýän doza: 0.01% -0.1%;

Ulanylyşy: suwda aňsat eräp, suw fazasyna gönüden-göni goşup bolýar;deri özüne çekiji we ýelmeýän ýaly duýýar

Programmanyň aralygy: düýp, ýüz maskasy, krem, losyon we ş.m. ýaly kosmetika serişdelerine ulanylýar.

Sorag

Önümlerimiz ýa-da bahalandyryjylarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Tel Telefon

0086-537-3198506

Address Salgysy

Speokary tizlikli demir ýoluň täze ykdysady ösüş zolagy, Kufu, Jining, Şandong

Email E-poçta iberiň

code