HYAFOOD® IOMIT GRADE SODIUM GYALURONAT - SAGLYK MOISTURIZING FABRIKI
HYAFOOD® IOMIT GRADE SODIUM GYALURONAT - SAGLYK MOISTURIZI FA FABRIKI Aýratyn surat

HYAFOOD® IOMIT GRADE SODIUM GYALURONAT - SAGLYK MOISTURIZING FABRIKI

Gysga düşündiriş:

Natriý gialuronat ABŞ-da we EUB-de iýmit önümçiligi pudagynda giňden ulanyldy.Agyz natriý gialuronat bedende gialuron kislotasynyň derejesini goldap biler.Hyafood® siňdirilip we siňdirilip bilner;derini çygly, tekiz, ýumşak we elastik etmek;garramagy gijikdirmek we artritiň we beýniniň atrofiýasynyň ýüze çykmagynyň öňüni almak.Dodakly natriý gialuronat adamlara doly güýç we ýaşlyk güýjüne kömek edip biler.

Önümiň tanyşdyrylyşy

Natriý gialuronat ABŞ-da we EUB-de iýmit önümçiligi pudagynda giňden ulanyldy.Agyz natriý gialuronat bedende gialuron kislotasynyň derejesini goldap biler.Hyafood® siňdirilip we siňdirilip bilner;derini çygly, tekiz, ýumşak we elastik etmek;garramagy gijikdirmek we artritiň we beýniniň atrofiýasynyň ýüze çykmagynyň öňüni almak.Dodakly natriý gialuronat adamlara doly güýç we ýaşlyk güýjüne kömek edip biler.

Haryt aýratynlyklary

Haryt ady Natriý gialuronat iýmit derejesi
Önümiň beýany Ak ýa-da ak diýen ýaly, gaty gigrokopiki poroşok ýa-da süýümli agregat
Önümiň peýdalary Skinüzüň derisiniň saglygyny ýokarlandyrýar, deriniň çyglylygyny we antioksidantlary ýokarlandyrýar ;

Bogunlary ýaglaň : Netijeler gialuron turşusynyň we peptidleriň we glikopeptidleriň bardygyny görkezdi

sinowial suwuklyk çalgyda möhüm rol oýnaýar ;

Pese gaçmagy sebäpli adam dokumalarynyň we organlarynyň garramagyny we funksional peselmegini gijikdirmek

gialuron kislotasy.

Önümiň spesifikasiýasy

Çözüw

Suwda gaty az ereýär ýa-da erär
asetonda we suwsuz etanda eräp bilmeýär

Şahsyýet

A.Frafred siňdiriş spektrofotometri

B.Natriniň reaksiýasyny berýär

Natriý gialuronat

≥ 95%

Çözüwiň görnüşi

A600nm≤ 0.01

Nuklein kislotalary

A260nm≤ 0.5

pH (0,5% ak. sol., 25 ℃)

5.0-8.5

Molekulýar agram

3000-3,000,000 Da

Içki ýapyşyk

0.19-40.6dL / g

Belok

≤0.1%

Guramakda ýitgi

≤10.0%

Hloridler

≤ 0,5%

Demir

≤ 80ppm

TAMC

≤100CFU / g

Escherichia coli

Ativearamaz / g

Salmonella

Ativearamaz / g

Saklamak şertleri Şemalladylýan, gurak ýerde, ýerden we diwardan uzakda saklaň we zäherli, zyýanly, ysly, üýtgäp durýan we poslaýjy zatlar bilen garylmaň.
Gaplamak

Müşderiniň talaplaryna laýyklykda

Ýaramlylyk möhleti 36 aý (açylmadyk gaplama)

 

Natriý gialuronat iýmit derejesiniň maslahat berilýän goşundylary

Natriý gialuronat (Oligo molekulýar agramy 3000-10000 dalton)

Esasy önümler: Poroşok, granulalar, softgel, kapsulalar, planşetler, suwuk içgi , süýt önümleri we ş.m.

Natriý gialuronat (pes molekulýar agram 10000-200000 dalton)

Esasy önümler: Poroşok, granulalar, kapsulalar, planşetler, suwuk içgi, süýt önümleri

Natriý gialuronat (Orta molekulýar agramy 0,2-1,6 million dalton)

Esasy önümler: Kapsulalar, ýumşak gaplar, çeýnelýän planşetler, süýt önümleri

Natriý gialuronat (Molekulýar molekulýar agramy 1,6 million daltondan gowrak)

Esasy önümler iry Süýt önümleri

Bellik:

Aboveokardaky önümleriň ulanylyş gerimi diňe bir teklip bolup, ulanylyp bilinjekdigi ýa-da hakyky goşma mukdaryna görä düzedilmeli däldigi.

 

1
2

Sorag

Saglygyňyzy we gözellik formulalaryňyzy düzmek üçin iň oňat maddalary gözleýärsiňizmi?Aragatnaşygyňyzy aşakda goýuň we zerurlyklaryňyzy bize aýdyň.Tejribeli toparymyz derrew ýöriteleşdirilen gözleg çözgütleri bilen üpjün eder.