Goşundylar

Goşundylar

“Focusfreda” “Hil birinji ýerde durýar” we “Müşderä gönükdirilen” ýörelgesi bilen önümçilikde we amallarda gözlegleri we täzelikleri dowam etdirýär we ösüşi, önümçiligi we satuwy birleşdirýän giňişleýin kärhana öwrüldi.

FILOSOFI .A

pelsepämiz

“Shandong Focusfreda Biotech Co., Ltd.”Hytaýda professional şertnama öndüriji.Dünýä müşderileri üçin kapsulalary, ýumşak önümleri, planşetleri, poroşoklary, suwuklygy we granulalary öz içine alýan köp sanly iýmit goşundylaryny taýýarlamaga bagyşlanýarys.Giňişleýin bir nokatly hyzmat hödürlenip bilner.Professional formulasiýa goldawlaryny, dürli dozalary, ýöriteleşdirilen gaplamalary we bizden gyssagly reaksiýalary alyp bilersiňiz.Gaty hil gözegçilik ulgamy we seresaplylyk bilen önümleriňiziň hiline doly gözegçilik etmäge kömek edýäris.

s
s

HYZMATLAR

Bir nokatly hyzmat

1.Maksady

“Focusfreda” ýokary hilli köp mukdarda we ýöriteleşdirilen iýmit goşundylary we tebigy saglyk önümleri üçin ajaýyp hyzmat, bäsdeşlik bahalary we pudakda iň oňat öňdebaryjy önümler bilen bir hatarda hyzmat edip biler, iň gowy synp önümlerini döretmäge kömek edip biler. Gözlemek.

2. Gözleg we ösüş

Önümimizi ösdürmek boýunça hünärmenlerimiz, formulýatorlar, analitik himikler we marketing hünärmenleri, iýmit goşundylary we saglygy goraýyş pudagynyň ähli taraplaryna berk düşünýärler.Tamamlanan formulaňyz barmy ýa-da diňe bir pikiriňiz bolsun, biz size goldaw bereris!

3.Hil barlagy

Hiliň we howpsuzlygyň iň ýokary standartlaryny kepillendirýäris.Productshli önümlerimiz degişli ISO - NSF ülňülerine öndürilýär we kepillendirilýär, BRC tassyklandy we ähli synag we sertifikat bilen iň abraýly OEM-den gelýär.

ÖNÜMLER

Önüm merkezi

Laboratoriýamyz we gözleg işlerimiz, täze tehnologiýalary ösdürmekde öňdebaryjy tehnologiýa we üznüksiz ylham bilen goldaw berer.Adam saglygyna we gözelligine bolan höwesimiz we söýgimiz bilen size janly önümler setirini hödürläris we önümleriňizi satmagyň artykmaçlyklaryny artdyrarys.

new_img

Sorag

Saglygyňyzy we gözellik formulalaryňyzy düzmek üçin iň oňat maddalary gözleýärsiňizmi?Aragatnaşygyňyzy aşakda goýuň we zerurlyklaryňyzy bize aýdyň.Tejribeli toparymyz derrew ýöriteleşdirilen gözleg çözgütleri bilen üpjün eder.