“Focusfreda” milli oýlap tapyş patentini üstünlikli aldy we saglyk pudagynyň täze ugruna geçdi

“Focusfreda” milli oýlap tapyş patentini üstünlikli aldy we saglyk pudagynyň täze ugruna geçdi

2023-09-18

Recentlyakynda, “Focusfreda” “Astaxanthin gialuron kislotasy Ester we Mikelleri taýýarlamak usuly we ulanylyşy” atly täze milli patentlenen tehnologiýa üstünlikli ygtyýar berdi.Bu patentiň üstünlikli tassyklanmagy, üznüksiz innowasiýa we gözleg-barlag mümkinçiliklerimiziň ykrar edilmegi, şeýle hem iri saglyk pudagynda biziň üçin ýene bir möhüm ädimdir.

Häzirki wagtda astaxantiniň pes bio-elýeterliligini we durnuksyzlygyny gowulandyrmak we gialuron turşusynyň kosmetika bilen çäklenmezligi üçin gialuron turşusyny astaxantin bilen birleşdirmäge synanyşýan köp gözlegler bar.“Astaxanthin gialuron turşusy esterini we mikelleri taýýarlamak usuly we ulanylyşy” astaxantin gialuron kislotasynyň düzüminiň ýönekeý we täsirli taýýarlyk usulyny üpjün edýär.Taýýar önümiň gowy suwda çözülişi we ýokary durnuklylygy bar., deriniň güýçli aralaşmagy, gowy antioksidant täsiri we amfipatiki.Kompozisiýanyň özi we oňa esaslanan mikeller ullakan amaly potensiala eýe.

Köp ýyllaryň dowamynda “Focus Freda” innowasiýa tehnologiýalaryny öwrenmäge we ösdürmäge hemişe ygrarlydy, yzygiderli döwdi we öňe geçdi.Häzirki wagtda, Döwlet intellektual eýeçilik edarasy tarapyndan anketa arkaly ygtyýarlandyrylan 70-den gowrak patent aldyk.Geljekde “Focus Freda” gözleg we ösüş üçin maýa goýumlaryny artdyrmagy, täzelenmegi we müşderilerimiz üçin has uly senagat gymmatyny döretmegi dowam etdirer.

f

Sorag

Saglygyňyzy we gözellik formulalaryňyzy düzmek üçin iň oňat maddalary gözleýärsiňizmi?Aragatnaşygyňyzy aşakda goýuň we zerurlyklaryňyzy bize aýdyň.Tejribeli toparymyz derrew ýöriteleşdirilen gözleg çözgütleri bilen üpjün eder.