The origin of hyaluronic acid skin care products

Gialuron kislotasynyň derini ideg edýän önümleriň gelip çykyşy

2021-10-12

Gialuron kislotasy ilki Meýer (Kolumbiýa uniwersitetiniň oftalmologiýa professory) we ş.m. tarapyndan izolirlenen kislotaly mukopolisakariddir.1934-nji ýylda iriňli witreus bedeninden.

1

1. Adamlar gialuron turşusyny haçan tapdylar?Gialuron turşusynyň gelip çykyşy näme?
Gialuron kislotasy ilki Meýer (Kolumbiýa uniwersitetiniň oftalmologiýa professory) we ş.m. tarapyndan izolirlenen kislotaly mukopolisakariddir.Gialuron kislotasy özboluşly molekulýar gurluşy we bogunlary ýaglamak, gan damarlarynyň diwarlarynyň geçirijiligini kadalaşdyrmak, belok, suw we elektrolitleriň ýaýramagyny we işleýşini kadalaşdyrmak ýaly özboluşly molekulýar gurluşy we fiziki-himiki aýratynlyklary bilen bedende dürli möhüm fiziologiki funksiýalary görkezýär. , ýaralaryň bejergisini öňe sürmek we ş.m. Gialuron kislotasy suwy gulplamak üçin aýratyn täsir edýär we ideal tebigy nemlendiriji faktor bilen tanalýan tebigatda tapylan iň nemlendiriji madda.

2. Gialuron turşulyklary adam bedeni tarapyndan öndürilýärmi?Näme üçin gialuron turşulyklary adamlaryň ýaşy bilen azalýar?
Gialuron turşusy adam derisiniň dermis gatlagynda nemlendirmek üçin möhüm komponentdir.Mazmuny ýaşyň ulalmagy bilen azalar, guraklyk we suw ýetmezçiligi, deriniň döremegi, gödek we reňkli deri, deriniň deňsizligi we beýleki meseleler sebäpli deriniň garramagyna sebäp bolar.

3. Gialuron kislotasy hakykatdanam täsirlimi?
Adam derisinde gialuron turşulyklary köp, deriniň ýetişmegi we garramagy hem gialuron turşusynyň düzümi we metabolizmi bilen üýtgeýär.Deriniň ýokumly maddalaryň alyş-çalşyny gowulaşdyryp, elastikligi ýokarlandyryp, garramagyň öňüni alýan mahaly ýumşak, tekiz, gyrmyzy derini getirip biler - ajaýyp nemlendiriji we transdermal siňdiriş güýçlendirijisi.Beýleki iýmit maddalary bilen ulanylanda iýmit siňdirişinde has gowy rol oýnap biler.

4. Gialuron turşusynyň ulanylýan mukdary
Gialuron kislotasynyň iň oňat düzüminiň 1% -i (Europeewropada çuň nemlendirmegiň iň ýokary standarty) bolandygy mälimdir.
Gialuron turşusynyň konsentrasiýasy näçe ýokary bolsa, kosmetika üçin şonça-da laýyk däl.Highokary konsentrasiýaly gialuron turşusy, kosmetika maddalaryna goşulanda derä uly zyýan ýetirer, şonuň üçin gialuran kislotasynyň dozasyna goşmaça seresap bolmaly.Adatça 1-2 damja tutuş ýüzüňize we boýnuňyza sürtmek üçin ýeterlikdir, ýogsam aşa gialuran kislotasy siňdirilmez we derä agyrlyk bolmaz.
Dürli molekulýar ululykdaky gialuron turşulyklary dürli deri ýerlerine dürli gözellik täsir edýär.

5. Derini bejermek önümlerindäki gialuran kislotasy nireden alynýar?
Bu sorag üçin gazmagyň üç usuly bar:
ilki bilen haýwan dokumalaryndan;
Ikinjiden, mikrob fermentasiýasyndan;
Üçünjiden, himiki sintez bilen arassalanýar.

Sorag

Önümlerimiz ýa-da bahalandyryjylarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Tel Telefon

0086-537-3198506

Address Salgysy

Speokary tizlikli demir ýoluň täze ykdysady ösüş zolagy, Kufu, Jining, Şandong

Email E-poçta iberiň

code